Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
İşbu Gizlilik Politikasında (“Gizlilik Politikası“), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde Gen Z Elektronik İletişim Tanıtım ve Pazarlama A.Ş. (“GEN Z“) olarakhttps://www.classhopper.ioadresli internet sitesinin (bundan sonra “Site” olarak da anılacaktır) işletilmesi sırasında sen site ziyaretçisi/kullanıcısının Site aracılığıyla toplanan verilerini ve bu verileri nasıl kullandığımızı açıklamayı amaçlamaktadır.İşbu Gizlilik Politikası, münhasıran kişisel verilere ilişkin olup, kişisel veri olarak addedilmeyen veriler işbu politika kapsamına girmemektedir.

1. GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ
Siteyi her kullanışında o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksın ve Siteyi her ziyaretinde koşulları kabul ettiğinden emin olmak için bu metni gözden geçirmelisin. GEN Z, işbu Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayımlandığı an itibariyle geçerli olacaktır.Bu Gizlilik Politikasına ilişkin soruların veya burada ele alınmayan sorunların olması durumunda lütfen işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan iletişim kanalları aracılığıyla GEN Z ile iletişime geç.

2. KİŞİSEL VERİLERİN HAKKINDA BİLGİLENDİRME2.1. Veri Sorumlusunun Kimliği
İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığın kişisel verilerin bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 308853-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0391058854400001 Mersis numaralı, şirket merkezi Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya AVM No:25/426 Üsküdar-İstanbul adresinde bulunan GEN Z Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.

2.2. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları
GEN Z, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.Kişisel Verilerinin Korunmasına yönelik politikamıza https://www.classhopper.io/kvkk/ sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsin.Site’de yürütülen faaliyetler kapsamında Kişisel verilerin GEN Z tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.Site’de yer alan Çerezler ve benzer teknolojiler (Sitede kullanılan çerezler prensip olarak kişiyi belirlenebilir kılmamaktadır, lütfen detaylı bilgi için aşağıda yer alan Çerez Hakkında Bilgilendirme adlı kısmı incele).Kişisel verilerin, Site’nin ziyareti, Site’de sunulan hizmetlerden faydalanabilmen, Site aracılığıyla bize ulaştırdığın görüş ve önerilerin ile ürünlerimize / hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarının takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve Site’nin geliştirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafına gönderilmesi, resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenebilecektir.Bu kapsamda kişisel verilerin GEN Z tarafından KVKK Madde 5/2 kapsamında ayrıca kanunlarda açıkça öngürülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması, kullanıcının kendisi tarafından aleniştirilmiş olması halinde açık rızan aranmaksızın işlenebilecektir.

2.3. Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı
Kişisel verilerin GEN Z tarafından kullanıcıların Site’den ve Site üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Site’nin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere işbu Gizlilik Politikası’nda anılan amaçlar dahilinde ve bu amaç ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri gibi) aldığımız üçüncü kişilere, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar, danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile kolluk kuvvetleri dâhil olmak üzere mahkeme veya hakem heyeti gibi uyuşmazlık çözmekle yetkilendirilmiş resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

2.4. Verilerinin Korunması
GEN Z, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitemizi ve diğer sistemlerimizi kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerin kişisel verilerinin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri alarak korumaktayız. Kişisel verilerini gönderdiğinde bu verilerini korumak için en üst çabayı göstermemize rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez.Site üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, GEN Z uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

2.5. Verilerin İşlenme Süresi
İşbu Gizlilik Politikası’nda anılan kanallar vasıtasıyla GEN Z ile paylaşmış olduğun kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen işleme amaçları ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

2.6. Haklarınız
KVKK Madde 11 uyarınca Şirketimize başvurarak;Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğin herhangi bir izni geri alma,Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraman hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsin.Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliğini tespit edici bilgi ve belgelerle İnternet Sitemizde yer alan iletişim e.posta adresi üzerinden veya kendi talebini Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsin.(i) Aşağıda yer alan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,Adres: Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya AVM No:25/426 Üsküdar-İstanbul (ii) Aşağıdaki KEP adresimize veya e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,E- posta adresi: support@classhopper.io
Kep adresi: [kep]

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit et. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.GEN Z, talebini niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri senden talep edebiliriz.

2.7. Çerezler Hakkında Bilgilendirme

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinde, sitemiz cihazınıza bir çerez gönderecektir. Bu çerez, sabit diskinde saklanan ve bilgisayarının internet sitemize eriştiğini bize bildiren küçük bir bilgi parçasıdır. Bu çerez seni doğrudan tanımlama yetisine sahip değildir.Kişisel bilgilerini internet sitemizi nasıl kullandığın bakımından işleyeceğiz ve çerezlerimizi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda ve en popüler sayfaların hangileri olduğunu ve site kullanımının hangi zamanlarda zirve yaptığını belirlemek, aynı zamanda İnternet Protokolü (IP) adresleri, yönlendirme yapan internet sitesi adresleri, uygulama faaliyet kayıtları ve hata kayıtları gibi içeriği iyileştirmek ve internet sitemizin navigasyonunu daha kolay hale getirmek için kullandığımız diğer bilgileri elde etmek amacıyla kullanırız.GEN Z; sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve internet sitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanıcıların internet sitemiz ile etkileşimleri hakkında trend bilgileri edinmek için Google Analytics ve benzeri araçları kullanmaktadır. Google Analytics, ziyaretçi etkileşimlerini rapor etmek için birinci şahıs çerezlerini kullanmaktadır. Bu çerezler mevcut ziyaretin hangi saatte yapıldığı, ziyaretçinin siteyi daha önceden ziyaret edip etmediği ve ziyaretçiyi internet sitesine yönlendiren sitenin hangisi olduğu gibi bilgilerin saklanması için kullanılırlar. Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi, Google’ın Gizlilik Politikası bağlantıları ve Google Analytics sisteminden çıkma aracı için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret et.

Classhopper

Gen Z Elektronik İletişim Tanıtım ve Pazarlama A.Ş.

© 2021-2022 Tüm hakları Saklıdır

Kullanışlı bağlantılar

Destek Hakkımızda Bize Ulaşın

Sosyal bağlantılar