Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Bildirimi Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Bildirimi sözleşmesi bir tarafta Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya AVM No:25/426 Üsküdar-İstanbul adresinde mukim GEN Z ELEKTRONİK İLETİŞİM TANITIM ve PAZARLAMA A.Ş. (Bundan böyle işbu sözleşmede “GEN Z”, ‘’Şirketimiz’’, ‘’Tarafımız’’, birinci çoğul şahıs zamirleri vb. ile anılabilecektir.) diğer tarafta GEN Z’ye ait mobil uygulama ve/veya site kullanıcısı (Bundan böyle işbu sözleşmede “Müşteri” olarak anılacaktır.) arasında işbu belgede kararlaştırılan sözleşme genel hüküm ve şartları üzerinde akdedilmiştir. Müşteri, GEN Z’ye ait mobil uygulamada işbu sözleşmeye onay verdiği anda ve/veya site kullanımına devam etmesi halinde sözleşme kurulmuş sayılmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca 6698 Sayılı Yasa olarak anılacaktır.) Hakkında Bilgilendirme (Kanun metninin devamı için bakınız: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf )

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Amacı

6698 Sayılı Yasa 1. Madde:

“Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.”

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz GEN Z tarafından ilgili mevzuatın gereklerine uygun olarak kullanılacaktır.

GEN Z olarak mobil uygulamamız, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, partner veya tedarikçi firmalarımız ya da bunlarla sınırlı olamamak üzere herhangi türden iletişim halinde olduğumuz her türden kanal aracılığı ile (Kısaca üçüncü taraflar)  kişisel verileriniz ilgili her türlü ortamda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hizmet deneyiminizin sağlanması, iyileştirilmesi, size sunulması için toplanabilecektir.

İlgili kanunlar kapsamında GEN Z ve/veya üçüncü taraflar ile sunulan hizmet kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik ya da herhangi bir otomatik olmayan veri kayıt sistemi ve benzeri yollarla olmak kaydıyla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, aktarılması, açıklanması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler konulu ve üzerinde yapılan her türlü işlemin şirketimizce açık rızanıza istinaden veri sorumlusu olarak gerçekleştirmesine işbu sözleşme ile izin vermektesiniz.

Tarafımızca müşterilerimizle akdettiğimiz anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi için (örneğin ödeme işleminin gerçekleştirilmesi, bankalar, ödeme kuruluşları, tedarikçiler ve bu kişilerle sınırlı olmamak üzere tarafımızca sunulan hizmetle ile ilgili tüm üçüncü kişiler) üçüncü kişilerle anlaşmalar yapılmaktadır. Bahsi geçen üçüncü kişilere tarafımıza sundukları hizmetin niteliğine göre müşterilerin kişisel verileri ilgili hizmetin gerçekleşmesi amacına sadık kalınarak verilebilir. Bu sebeple ilgili üçüncü kişilerin gizlilik, kişisel verilerin korunması vb. protokol ve koşullarını da gözden geçirmeniz tavsiye olunmaktadır. GEN Z hiçbir tür ve nam altındaki üçüncü kişinin sebebiyet verdiği zarardan sorumlu tutulamayacak olup tüm sorumluluk müşteri ve üçüncü kişi arasındadır. Birlikte çalıştığımız üçüncü kişiler hakkında detaylı bilgi almak için tarafımızla iletişim kanallarımız aracılığı ile iletişim kurabilirsiniz. 

6698 Sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca Şirketimiz ve/ veya yetkilendirdiği kişi kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu olarak ilgili kişilere; veri sorumlusunun veya varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile 11. inci maddede sayılan diğer haklar konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

İlgili kişinin hakları

MADDE 11

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz (Kanunların ve Tebliğlerin güncelliğini kontrol etmeniz tavsiye olunmaktadır.)

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-5.htm .

Müşterilerimizin veri tabanında saklanacak olan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin saklanmasının sağlanması amacıyla alınması gereken tüm güvenlik tedbirlerini tarafımızca alınmaktadır.

Bilgisayarınız, cep telefonunuz vb. internet erişimi olan elektronik cihazlarınızda yer alan bir kısım bilgileri içeren dosyalar çerezler olarak adlandırılmaktadır. Sitemizde ve mobil uygulamamızda çerezler hizmet deneyimizi geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler uygulamamızı ziyaret ettiğinizde ziyaretinizden elde edilen gezinme bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve saklanmasını amaçlamaktadır. Uygulamamız ya da diğer üçüncü kaynaklardan elde edilmiş ve toplanılmış bilgiler yalnızca meşru çerçeve içerisinde kullanılacak olup aksi kullanımlar engellenecektir. Deneyim kalitenizin arttırılması ve tarafımızca verilen hizmetin verimliliğin sağlanması amacıyla çerez kullanımına izniniz tavsiye olunsa da tarayıcı ayarlarınızdan oturum çerezlerini ve kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

İlgili sair mevzuat uyarınca veri sorumlusu sıfatına haiz olan Şirketimiz; kendisine bağlı bulunan ve/veya doğrudan ya da dolaylı olarak işbirliği içerisinde olduğu şirketler ya da internet siteleri ile sosyal medya kanalları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türden kanal vasıtası ile kişisel ve/veya özel nitelikteki kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen kayıt altına alabilir, depolayabilir, elde edebilir, güncelleyebilir, kontrol edebilir, yeniden düzenleyebilir, sınıflandırabilir, işlendikleri amaç vasıtası ile gerekli olduğu müddetçe muhafaza altında tutabilir, özel ya da yasal  gereklilikler halinde birlikte çalıştığı ve/veya bağlantılı olduğu her nam altındaki kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişi (Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişiler, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, bankalar, sigorta şirketleri, şirketimiz ve/veya bağlı Şirketler ile sınırlı olmamak üzere her nam altındaki kişi) ile paylaşabilir, yurtdışına aktarabilir ya da işleyebilir.

Tarafınıza yapılan işbu bilgilendirme dokümanı  ile işbu bilgilendirmeyi e-posta, internet, disk, CD, hafıza kartı, kısa mesaj ile sınırlı olmamak kaydıyla diğer sair türden araç ve ortam vasıtasıyla okuyup anladığınızı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olmak suretiyle Şirketimiz ve/veya şirketimiz adına doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantımız olan şubelerimiz, temsilcilerimiz, çağrı merkezimiz ve diğer sair özel ya da tüzel kişiler tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, bilgilendirme formunda yer alan her türlü işleme bilgilenmiş olarak özgür iradeniz ve açık rızanız ile onay verdiğinizi kabul ve beyan edersiniz. İşbu dökümanda yer alan şartları kabul etmemeniz halinde lütfen sitemiz ve/veya uygulamamız benzeri hizmet kanallarımızda olan kullanımınıza ara veriniz. 

Gizlilik politikamız ve ilgili diğer politikalarımız hakkında bilgi almak için iletişim kanallarımız aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz.

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

GEN Z; uygulamasında yer verdiği ve kullanıcılarının deneyimine sunduğu hizmet ve/veya kampanya benzeri hususlar hakkında müşterileri tarafından doldurulan formlar sayesinde kendisine iletilen herhangi bir türden kişisel veriyi (Kısaca ‘’Ziyaretçi Kişisel Bilgileri’’ olarak adlandırılacaktır.) yalnızca Gizlilik Politikasında belirtilen amaç ve maksat kapsamında kullanacağını, herhangi bir üçüncü kişiye satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

GEN Z, Ziyaretçilerinin Kişisel Bilgileri’ni; elektronik posta, posta ve SMS gibi iletişim kanallarıyla ; reklamlar, yayınlar, basın bültenleri ve sair bildirimler göndermek, ziyaretçiyi ilgili konular hakkında bilgilendirmek, uyarmak, hizmetlerinin iyileştirmesi ve geliştirmesi amacıyla değerlendirmeler ve araştırmalar yapmak amaçlarıyla sınırlı olmak üzere kullanacaktır.

Ziyaretçi Kişisel Bilgileri yalnızca GEN Z’nin yetkili personeli, uygulama kapsamında verilen hizmeti gerçekleştiren kişiler, hizmetin gerçekleştirilmesine yardımcı olan üçüncü kişiler benzeri önceden ziyaretçilerin bilgisi dahilinde bulunan üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

GEN Z uygulama kapsamındaki bağlantılar aracılığı ile ulaşılabilen üçüncü kişilere ait internet sitelerinin politikalarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemekte olup; yönlendirildiğiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarının tarafınızca işbu sitelere herhangi bir bilgi paylaşmadan önce titizlikle incelemenizi önermektedir. GEN Z, herhangi bir sebepten dolayı uygun görmediği linklere erişimi haber vermeksizin herhangi bir zamanda kesebilme hakkını saklı tutmaktadır.

Uygulamanın işleyiş ve güvenliği amacıyla mevcut şartlar dahilinde gereken elverişli tüm önlemler GEN Z tarafından alınmaktadır. GEN Z tarafından alınan önlemlere karşın; kusur, ağır ihmal ve sair sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, aksama, hata, silinme, kayıp, işlemin gecikmesi, iletişimin aksaması, bilgisayar virüsü, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi, kullanılması ve benzeri diğer tüm durumlardan meydana gelebilecek herhangi türden bir zarardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Her kullanıcı, işbu sözleşmeyi onaylayarak ve/veya uygulamayı kullanmaya devam ederek ya da web sitesi kullanımını sürdürerek GEN Z tarafından belirlenen işbu Gizlilik Bildirimi hükümlerini kabul etmiş sayılmaktadır.

Classhopper

Gen Z Elektronik İletişim Tanıtım ve Pazarlama A.Ş.

© 2021-2022 Tüm hakları Saklıdır

Kullanışlı bağlantılar

Destek Hakkımızda Bize Ulaşın

Sosyal bağlantılar